O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Typ wartości logicznych i operatory logiczne

Wbudowany typ logiczny bool w języku C# (będący synonimem dla typu System.Boolean) reprezentuje wartości logiczne, którym można przypisywać literały true (prawda) i false (fałsz).

Choć wartości boolowskie wymagają reprezentacji na zaledwie jednym bicie w pamięci (wtedy „prawdzie” i „fałszowi” odpowiadałaby jedynka albo zero), to w środowisku wykonawczym wartość typu bool zajmuje całe dwa bajty, bo taki rozmiar pamięci jest minimalną porcją efektywnie przetwarzaną przez środowisko wykonawcze. Aby uniknąć nieefektywności pamięciowej w przypadku większych tablic wartości typu bool, można korzystać z klasy BitArray z przestrzeni nazw System.Collections — klasa ta jest zaprojektowana pod kątem reprezentowania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required