O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Modyfikatory dostępu

W ramach promowania hermetyzacji w języku C# typ albo składowa typu może mieć ograniczoną widoczność czy też dostępność dla innych typów i zestawów; dostępność reguluje się za pośrednictwem pięciu modyfikatorów dostępu w deklaracji typu bądź składowej:

public

Dostępność publiczna. Pełna dostępność (niejawnie przyjmowana dla składowych wyliczeń i interfejsów).

internal

Dostępność wewnętrzna. Dostępność wyłącznie w obrębie zestawu zawierającego typ albo zestawów zaprzyjaźnionych (domyślna dostępność dla typów niezagnieżdżonych).

private

Dostępność prywatna. Dostępność (widoczność) jedynie w obrębie typu zawierającego składową (domyślny poziom dostępności dla składowych klas i struktur).

protected

Dostępność zabezpieczona. Dostępność ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required