Interfejsy

Interfejs przypomina klasę, ale zamiast implementacji składowych reprezentuje raczej ich specyfikację. Interfejs jest tworem specjalnym z uwagi na następujące cechy:

  • Klasa może implementować wiele interfejsów — dla porównania, klasa może dziedziczyć tylko po jednej klasie bazowej.

  • Składowe interfejsów są niejawnie składowymi abstrakcyjnymi — dla porównania, klasa może udostępniać zarówno składowe abstrakcyjne, jak i konkretne, to znaczy opatrzone implementacjami.

  • Interfejsy można implementować również w strukturach — dla porównania, struktury nie mogą dziedziczyć po klasach.

Deklaracja interfejsu także przypomina deklarację klasy, ale nie zawiera implementacji składowych, a wszystkie składowe są niejawnie składowymi abstrakcyjnymi. Składowe ...

Get C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.