O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Interfejsy

Interfejs przypomina klasę, ale zamiast implementacji składowych reprezentuje raczej ich specyfikację. Interfejs jest tworem specjalnym z uwagi na następujące cechy:

  • Klasa może implementować wiele interfejsów — dla porównania, klasa może dziedziczyć tylko po jednej klasie bazowej.

  • Składowe interfejsów są niejawnie składowymi abstrakcyjnymi — dla porównania, klasa może udostępniać zarówno składowe abstrakcyjne, jak i konkretne, to znaczy opatrzone implementacjami.

  • Interfejsy można implementować również w strukturach — dla porównania, struktury nie mogą dziedziczyć po klasach.

Deklaracja interfejsu także przypomina deklarację klasy, ale nie zawiera implementacji składowych, a wszystkie składowe są niejawnie składowymi abstrakcyjnymi. Składowe ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required