O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Typy zagnieżdżone

Typ zagnieżdżony (ang. nested type) to typ deklarowany w zasięgu innego typu. Oto przykład:

public class TopLevel
{
 public class Nested {}          // Zagnieżdżona klasa
 public enum Color { Red, Blue, Tan }   // Zagnieżdżone wyliczenie
}

Typ zagnieżdżony wyróżniają następujące cechy:

 • Typ zagnieżdżony może odwoływać się do prywatnych składowych typu, w którym się zawiera, i do wszystkiego, do czego dostęp ma typ zawierający.

 • Typ zagnieżdżony może być deklarowany z kompletem modyfikatorów dostępu.

 • Domyślny poziom widoczności dla typu zagnieżdżonego to private, a nie internal.

 • Dostęp do typu zagnieżdżonego z zewnątrz typu zawierającego wymaga kwalifikowania odwołania za pomocą nazwy typu zawierającego (jak przy odwoływaniu się do składowych statycznych). ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required