O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Uogólnienia

W języku C# udostępniono programistom dwa mechanizmy służące do eliminacji powtórzeń kodu i uzdatniania kodu do wykorzystania z różnymi typami: dziedziczenie i tak zwane uogólnienia czy też typy uogólnione (ang. generics). Dziedziczenie realizuje postulat wielokrotnego wykorzystania kodu poprzez wspólny kod zebrany w typie bazowym, tymczasem w przypadku uogólnień mamy do czynienia z niedookreśleniem konkretnego typu — dostajemy coś w rodzaju „szablonu”, z niewypełnionymi typami. Odpowiednie zastosowanie uogólnień może zwiększyć (w porównaniu z dziedziczeniem) bezpieczeństwo pod względem typów i zredukować ilość operacji rzutowania i pakowania.

Typy uogólnione

Typ uogólniony (ang. generic type) deklaruje parametry uogólnienia (ang.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required