Uogólnienia

W języku C# udostępniono programistom dwa mechanizmy służące do eliminacji powtórzeń kodu i uzdatniania kodu do wykorzystania z różnymi typami: dziedziczenie i tak zwane uogólnienia czy też typy uogólnione (ang. generics). Dziedziczenie realizuje postulat wielokrotnego wykorzystania kodu poprzez wspólny kod zebrany w typie bazowym, tymczasem w przypadku uogólnień mamy do czynienia z niedookreśleniem konkretnego typu — dostajemy coś w rodzaju „szablonu”, z niewypełnionymi typami. Odpowiednie zastosowanie uogólnień może zwiększyć (w porównaniu z dziedziczeniem) bezpieczeństwo pod względem typów i zredukować ilość operacji rzutowania i pakowania.

Typy uogólnione

Typ uogólniony (ang. generic type) deklaruje parametry uogólnienia (ang.

Get C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.