O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Metody anonimowe

Metody anonimowe zostały wprowadzone do języka C# w wersji 2.0, a w C# 3.0 podciągnięte pod wyrażenia lambda. Metoda anonimowa bardzo przypomina wyrażenie lambda, ale brakuje jej następujących właściwości:

  • niejawnie typowanych parametrów,

  • składni wyrażenia (metoda anonimowa musi zawsze zawierać blok instrukcji),

  • możliwości kompilowania w postać drzewa wyrażenia poprzez przypisanie do Expression<T>.

Aby napisać metodę anonimową, należy zastosować słowo kluczowe delegate uzupełnione o deklarację parametrów, a następnie właściwe ciało funkcji. Na przykład dla takiego delegatu:

delegate int Transformer (int i);

moglibyśmy napisać i wywołać metodę anonimową tak, jak na poniższym przykładzie:

Transformer sqr = delegate (int x) { return x * ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required