O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Metody rozszerzające (C# 3.0)

Metody rozszerzające pozwalają rozszerzać istniejący typ o nowe metody, ale bez zmieniania pierwotnej definicji typu. Metoda rozszerzająca to statyczna metoda statycznej klasy, w której do pierwszego parametru stosuje się modyfikator this. Typ pierwszego parametru określa wtedy typ rozszerzany przez metodę. Oto przykład:

public static class StringHelper
{
  public static bool IsCapitalized (this string s)
  {
    if (string.IsNullOrEmpty (s)) return false;
    return char.IsUpper (s[0]);
  }
}

Metoda rozszerzająca IsCapitalized może być wywoływana tak, jakby była zwyczajną metodą instancji (a więc metodą niestatyczną) dla typu string, jak tutaj:

Console.Write ("Warszawa".IsCapitalized());

Wywołanie metody rozszerzającej jest w czasie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required