O'Reilly logo

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

LINQ (C# 3.0)

Mechanizm LINQ pozwala na pisanie zapytań dotyczących lokalnych kolekcji obiektów i zdalnych źródeł danych, a przy tym podlegających kontroli typów. LINQ jest nowością w C# 3.0 i .NET Framework 3.5.

LINQ pozwala na odpytywanie dowolnych kolekcji implementujących interfejs IEnumerable<> — może to być równie dobrze tablica, lista, obiektowy model dokumentu XML, jak i zdalne źródło danych (np. tabela w bazie danych serwera SQL). LINQ oferuje korzyści w postaci statycznej kontroli typów i dynamicznego składania zapytań.

Uwaga!

Znakomitym sposobem na eksperymentowanie z LINQ jest LINQPad (dostępny pod adresem www.linqpad.net). LINQPad pozwala na łatwe interaktywne odpytywanie lokalnych kolekcji i baz danych SQL za pomocą LINQ.

Podstawy LINQ ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required