LINQ (C# 3.0)

Mechanizm LINQ pozwala na pisanie zapytań dotyczących lokalnych kolekcji obiektów i zdalnych źródeł danych, a przy tym podlegających kontroli typów. LINQ jest nowością w C# 3.0 i .NET Framework 3.5.

LINQ pozwala na odpytywanie dowolnych kolekcji implementujących interfejs IEnumerable<> — może to być równie dobrze tablica, lista, obiektowy model dokumentu XML, jak i zdalne źródło danych (np. tabela w bazie danych serwera SQL). LINQ oferuje korzyści w postaci statycznej kontroli typów i dynamicznego składania zapytań.

Uwaga!

Znakomitym sposobem na eksperymentowanie z LINQ jest LINQPad (dostępny pod adresem www.linqpad.net). LINQPad pozwala na łatwe interaktywne odpytywanie lokalnych kolekcji i baz danych SQL za pomocą LINQ.

Podstawy LINQ ...

Get C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.