O'Reilly logo

C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III by Ben Albahari, Joseph Albahari

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Operatory i wyrażenia

Co do zasady, wyrażenie reprezentuje jakąś wartość. Najprostszymi postaciami wyrażeń są stałe (jak literał 123) i zmienne (jak x). Wyrażenia mogą być przekształcane i składane za pomocą operatorów. Operator operuje na jednym lub wielu operandach i generuje nowe wyrażenie (wartość):

12 * 30 // * to operator; 12 i 30 to operandy.

Każdy z operandów może sam w sobie stanowić pełnoprawne wyrażenie [np. (12 * 30) w poniższym przykładzie], co pozwala na budowanie nawet bardzo złożonych wyrażeń:

1 + (12 * 30)

W języku C# mamy do dyspozycji operatory jednoargumentowe (ang. unary), dwuargumentowe (ang. binary) i pojedynczy operator trójargumentowy (ang. ternary), odpowiednio do liczby angażowanych operandów. W przypadku operatorów dwuargumentowych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required