O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Cykl życia obiektów

Jedną z zalet stosowanego w .NET modelu wykonywania zarządzanego jest to, że środowisko uruchomieniowe może zautomatyzować większość czynności związanych z zarządzeniem pamięcią aplikacji. W tej książce przedstawionych już zostało wiele przykładów, w których tworzyliśmy obiekty, używając operatora new, jednak żaden z nich w jawny sposób nie zwalniał przydzielanej im pamięci.

W większości przypadków nie trzeba podejmować żadnych czynności związanych z odzyskiwaniem pamięci. Środowisko uruchomieniowe udostępnia mechanizm odzyskiwania pamięci (ang. garbage collector, w skrócie GC)[34], który automatycznie określa, kiedy obiekty nie są już używane, i zwalnia używaną przez nie pamięć, dzięki czemu można ją przydzielić ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required