O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Dynamiczne określanie typów

C# jest językiem, w którym typy są określane głównie w sposób statyczny, co oznacza, że zanim pojawi się możliwość uruchomienia kodu, kompilator określa typy wszystkich zmiennych, właściwości, argumentów metod oraz wyrażeń. Są to tak zwane typy statyczne różnych elementów kodu, gdyż kiedy już raz zostaną określone podczas kompilacji, nigdy się nie zmieniają. Niemniej jednak dzięki dziedziczeniu i interfejsom te typy mogą się w pewnym zakresie zmieniać. Zmienna, której typ statyczny jest klasą, może się odwoływać do obiektu typu pochodnego tej klasy; jeśli typ statyczny jest interfejsem, to zmienna może się odwoływać do dowolnego obiektu implementującego ten interfejs. W przypadku metod wirtualnych lub interfejsów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required