Rozdział 14. Dynamiczne określanie typów

C# jest językiem, w którym typy są określane głównie w sposób statyczny, co oznacza, że zanim pojawi się możliwość uruchomienia kodu, kompilator określa typy wszystkich zmiennych, właściwości, argumentów metod oraz wyrażeń. Są to tak zwane typy statyczne różnych elementów kodu, gdyż kiedy już raz zostaną określone podczas kompilacji, nigdy się nie zmieniają. Niemniej jednak dzięki dziedziczeniu i interfejsom te typy mogą się w pewnym zakresie zmieniać. Zmienna, której typ statyczny jest klasą, może się odwoływać do obiektu typu pochodnego tej klasy; jeśli typ statyczny jest interfejsem, to zmienna może się odwoływać do dowolnego obiektu implementującego ten interfejs. W przypadku metod wirtualnych lub interfejsów ...

Get C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.