Skuteczny nowoczesny C++

42 sposoby lepszego posługiwania się językami C++11 i C++14

ISBN: 978-83-7541-155-3

392 strony

Od ponad 20 lat książki Scotta Meyersa wyznaczają poziom odniesienia dla publikacji o języku C++. Do opanowania języków C++11 i C++14 nie wystarcza zapoznanie się z wprowadzonymi w nich funkcjonalnościami (np. deklaracjami typu auto, semantyką operacji move, wyrażeniami lambda i obsługą współbieżności). Sztuką jest nauczenie się korzystania z tych funkcjonalności skutecznie – tak, aby programy były poprawne, wydajne, łatwe w utrzymaniu i przenośne. Pomocna w tym będzie niniejsza książka, w której został opisany sposób tworzenia wspaniałego oprogramowania przy użyciu standardów C++11 i C++14 – tj. nowoczesnego języka C++.

Get C# 6.0 – Księga Przepisów now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.