Typy wyliczeniowe

Typ wyliczeniowy albo wyliczenieenum — to specjalny typ wartościowy służący do definiowania grupy stałych wartości liczbowych o określonych nazwach. Oto przykład:

public enum BorderSide { Left, Right, Top, Bottom }

Powyższy typ wyliczeniowy moglibyśmy zastosować następująco:

BorderSide topSide = BorderSide.Top;
bool isTop = (topSide == BorderSide.Top);    // True

Każda składowa typu wyliczeniowego posiada skojarzoną ze sobą wartość typu całkowitego. Domyślnie wartości liczbowe składowych mają typ int, a deklaracjom stałych w typie wyliczeniowym automatycznie przypisywane są kolejne wartości liczbowe (0, 1, 2 itd., w kolejności deklaracji stałych). Dla składowych typu wyliczeniowego można określić alternatywny typ wartości ...

Get C# 7.0 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.