Przeciążanie operatorów

Przeciążanie operatorów ma pozwalać na definiowanie bardziej naturalnej składni operacji na własnych typach danych. Przeciążanie operatorów jest najbardziej odpowiednie w definiowanych przez programistę strukturach reprezentujących stosunkowo proste, pierwotne typy danych. Na przykład znakomitym kandydatem do przeciążenia operatorów jest własny typ liczbowy.

Programista może przeciążać następujące operatory:

+ - * / ++ -- ! ~ % & | ^
== != < << >> >

Możliwe jest również przesłanianie jawnych i niejawnych konwersji (ze słowem kluczowym implicit lub explicit), a także literałów true i false oraz jednoargumentowych operatorów + i -.

Operatory z przypisaniem (czyli np. += czy /=) są przesłaniane automatycznie, jeśli przesłonięte ...

Get C# 7.0 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.