Dyrektywy preprocesora

Dyrektywy preprocesora udostępniają kompilatorowi dodatkowe informacje o obszarach kodu. Najczęściej wykorzystywane dyrektywy preprocesora to dyrektywy warunkowe, dzięki którym można selektywnie włączać do kompilacji (i wyłączać z kompilacji) obszary kodu źródłowego. Oto przykład:

#define DEBUG
class MyClass
{
  int x;
  void Foo()
  {
    # if DEBUG
    Console.WriteLine("Diagnostyka: x = {0}", x);
    # endif
  }
}

W powyższej klasie instrukcje znajdujące się w metodzie Foo będą kompilowane warunkowo, to jest zależnie od obecności (zdefiniowania) symbolu preprocesora o nazwie DEBUG. Gdybyśmy z programu usunęli definicję symbolu DEBUG, instrukcja wypisująca wartość na konsolę nie zostałaby w ogóle skompilowana. ...

Get C# 7.0 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.