Wstęp

C# 8.0 to siódma poważna aktualizacja flagowego języka programowania firmy Microsoft, który odznacza się niezwykłą elastycznością i wszechstronnością. Z jednej strony zapewnia wysokopoziomowe abstrakcje, takie jak wyrażenia zapytania i kontynuacje asynchroniczne, a z drugiej udostępnia niskopoziomowe mechanizmy pozwalające osiągnąć maksymalną wydajność aplikacji dzięki wykorzystaniu takich konstrukcji, jak własne typy wartościowe programisty czy opcjonalne wskaźniki.

Ceną za ten rozwój jest to, że programista musi nauczyć się wielu nowych rzeczy. I choć takie narzędzia, jak funkcja IntelliSense Microsoftu oraz podręczniki internetowe stanowią ...

Get C# 8.0 w pigułce now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.