18 Zestawy

Zestaw to podstawowa jednostka wdrożeniowa na platformie .NET Core i jednocześnie kontener dla wszystkich typów. Zestaw zawiera skompilowane typy wraz z ich kodem IL (ang. Intermediate Language), zasobami środowiska uruchomieniowego oraz informacjami pomagającymi w wersjonowaniu, zapewnianiu bezpieczeństwa i odwoływaniu się do innych zestawów. Ponadto zestaw definiuje granice dla ustalania typu oraz uprawnień. W .NET Core zestaw stanowi pojedynczy plik z rozszerzeniem .dll.

Podczas budowy aplikacji na platformie .NET Core powstają ...

Get C# 8.0 w pigułce now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.