20 Programowanie dynamiczne

W rozdziale 4. wyjaśniliśmy działanie w języku C# wiązania dynamicznego. Natomiast w tym rozdziale poświęcamy nieco uwagi systemowi DLR oraz kilku wzorcom programowania dynamicznego:

  • unifikacji typów numerycznych;
  • dynamicznemu wybieraniu przeciążonych składowych;
  • wiązaniu niestandardowemu (implementacja obiektów dynamicznych);
  • dynamicznej interoperacyjności języka.

W rozdziale 25. opisujemy, jak słowo kluczowe dynamic ułatwia współpracę z COM.

Prawie wszystkie opisane w tym rozdziale typy należą do przestrzeni ...

Get C# 8.0 w pigułce now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.