8 Zapytania LINQ

LINQ (ang. Language Integrated Query) to zestaw funkcji języka i platformy do pisania strukturalnych i bezpiecznych pod względem typów zapytań do lokalnych kolekcji obiektów i zdalnych źródeł danych.

Za pomocą LINQ można wysyłać zapytania zarówno do wszystkich kolekcji implementujących interfejs IEnumerable<T>, np.: tablic, list, struktur XML DOM, jak i do zdalnych źródeł danych, takich jak tabele bazy danych SQL Server. Zaletami technologii LINQ są kontrola typów w czasie kompilacji i możliwość dynamicznego tworzenia zapytań.

W tym rozdziale opisujemy architekturę LINQ oraz podstawowe zasady pisania zapytań. Wszystkie najważniejsze ...

Get C# 8.0 w pigułce now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.