Rozdział 4

Optymalizowanie użycia ciągów: przykład

Niewielu udaje się poznać magię strun,

 i doznać zaszczytu głośnej sławy:

Nieszczęśni Ci, którym nigdy nie będzie dane zaśpiewać

 i ich muzyka zostanie pogrzebana wraz z nimi!1

  Oliver Wendell Holmes, Bezdźwięczni (1858)

Szablony klasy C++ std::string stanowią jedną z najczęściej stosowanych funkcjonalności standardowej biblioteki C++. Na przykład, artykuł na forum Google Chromium-dev (http://bit.ly/chromium-dev) twierdzi, że std::string stanowiło połowę wywołań menedżera pamięci w przeglądarce Chromium. Każdy często wykonywany fragment kodu służący do przetwarzania ciągów stanowi podatny grunt dla optymalizacji. W tym rozdziale omówienie przykładu optymalizacji użycia ciągów posłuży do zilustrowania ...

Get C++. Optymalizacja kodu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.