Rozdział 13. Tworzenie układów opartych na elementach pływających

W układach opartych na elementach pływających do pozycjonowania elementów obok siebie i tworzenia kolumn na stronie wykorzystywana jest właściwość float. Jak zostało to opisane w rozdziale 7., właściwości tej możemy użyć do utworzenia efektu opływania (np. zdjęcia), ale gdy zostanie zastosowana do znacznika <div>, właściwość float staje się potężnym narzędziem pozycjonowania elementów na stronie. Przenosi ona element strony do jednej z krawędzi strony (lub innego bloku zawierającego). Dowolny HTML znajdujący się pod elementem pływającym zostaje przeniesiony w górę strony i opływa ten element.

Właściwość float przyjmuje jedną z trzech wartości: left, right lub none. Aby przenieść ...

Get CSS -- Nieoficjalny podręcznik. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.