Dodatek A Zestawienie własności CSS

Opanowanie kaskadowych arkuszy stylów wiąże się ze znajomością dużej liczby własności CSS sterujących wyglądem tekstu, obrazów, tabel i formularzy. By to zadanie było łatwiejsze, w tym dodatku znajdziesz podsumowanie właściwości i wartości używanych do tworzenia stylów. Niniejsza lista obejmuje niemal wszystkie standardowe właściwości CSS 2.1 — czyli obsługiwane przez największą liczbę przeglądarek oraz niektóre najbardziej przydatne i najlepiej obsługiwane przez przeglądarki własności CSS.

UWAGA Najnowsza specyfikacja CSS jest bardzo obszerna. Podzielono ją nawet na moduły, aby łatwiej było nad nią pracować. Każdy moduł zawiera opis konkretnej własności lub grupy podobnych własności. Najpełniejsze ...

Get CSS -- Nieoficjalny podręcznik. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.