Rozdział 1. HTML i CSS

CSS bez HTML jest niczym. To język HTML służy do wprowadzania treści na strony internetowe i określania ich struktury, więc mimo że sam może nie wygląda najlepiej, bez niego nie byłoby internetu. Aby zatem odnieść jak największe korzyści z używania CSS, trzeba napisać solidny, stanowiący dobrą podstawę kod HTML. Rozdział ten opisuje, w jaki sposób taki kod napisać, aby był on lepszy i bardziej przyjazny dla CSS.

Dobra wiadomość jest taka, że jeśli używa się arkuszy stylów w całej witrynie, to pisanie kodu HTML staje się łatwiejsze. Nie trzeba się wysilać, aby przekształcić go w narzędzie projektanckie, którym nigdy w zamierzeniu nie miał być. W zamian wszystko, czego może zapragnąć projektant, oferowane jest przez CSS. ...

Get CSS -- Nieoficjalny podręcznik. Wydanie IV now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.