Rozdział 4. Klasyfikowanie różnych rodzajów stylów

Ponowne wykorzystywanie kodu jest jedną z zasad dobrej architektury i prawdopodobnie jednym z najważniejszych elementów pisania wysokiej jakości kodu CSS. Ten rozdział omawia subtelne intencje, jakie mogą mieć różne style, gdy są stosowane do elementów HTML w logiczny i zamierzony sposób. Gdy style są klasyfikowane i stosowane w odniesieniu do ich intencji, znalezienie sposobów ponownego użycia kodu staje się znacznie bardziej oczywiste. Podczas lektury tego rozdziału przypomnij sobie rozdział 2., a zobaczysz, że klasyfikowanie różnych stylów jest porównywalne ze sposobem działania kaskady.

Znaczenie klasyfikowania stylów

W najbardziej podstawowym ujęciu strona internetowa jest zbiorem dokumentów, ...

Get CSS -- Refaktoryzacja kodu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.