Rozdział 18. Tworzenie wpisów w dziennikach

Czasem podczas pisania skryptów warto tworzyć formalne wpisy w dziennikach rejestrujące ważne zdarzenia. W systemach Windows i Linux dostępne są proste mechanizmy umożliwiające rejestrację zdarzeń w dziennikach. Podczas tworzenia wpisów w dziennikach trzeba przestrzegać najlepszych praktyk. Dobry wpis ma następujące cechy:

  • Używa spójnej nomenklatury i gramatyki.
  • Zapewnia kontekst (określający kto, gdzie i kiedy).
  • Jest konkretny (określa co).

Wykorzystywane polecenia

W tym rozdziale wprowadzimy polecenia eventcreate i logger.

eventcreate

Polecenie eventcreate jest używane w środowiskach Windows do tworzenia wpisów w dziennikach zdarzeń.

Popularne opcje polecenia

/d

Szczegółowy opis zdarzenia.

/id ...

Get Cyberbezpieczeństwo w bashu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.