Rozdział 2. Ewolucja od myślenia relacyjnego do grafowego

Przez wiele lat doradzaliśmy setkom zespołów, jak zacząć pracę z danymi i technologiami grafowymi. Na podstawie rozmów z członkami zespołów zebraliśmy najpopularniejsze pytania i porady dotyczące wprowadzania myślenia i danych grafowych do działalności firmy.

Podróż ku myśleniu grafowemu chcemy rozpocząć od następujących trzech pytań, które musi postawić sobie każdy zespół sprawdzający technologie grafowe:

  1. Czy technologia grafowa lepiej nadaje się do rozwiązania problemu niż technologia relacyjna?
  2. Jak przedstawić dane w postaci grafu?
  3. Jak zamodelować schemat grafu?

Zespoły, które najpierw poświęcą czas na znalezienie odpowiedzi na te pytania, mają większe szanse na udaną integrację ...

Get Dane grafowe w praktyce now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.