Rozdział 17. Drzewa decyzyjne

Drzewo jest w pewnym sensie niezrozumiałą tajemnicą.

— Jim Woodring

Szef działu kadr odbył kilka rozmów z kandydatami do pracy znalezionymi na stronie DataSciencester. Niestety nie był w pełni zadowolony z tych rozmów. Udało mu się utworzyć zbiór danych składający się z kilku jakościowych atrybutów każdego z kandydatów, a także z parametru określającego, czy rozmowa była satysfakcjonująca, czy nie. Szef działu kadr poprosił Cię o zbudowanie na podstawie zebranych przez niego danych modelu, który pozwala na wybranie dobrych kandydatów bez tracenia czasu na przeprowadzenie rozmów.

Dobrym rozwiązaniem tego problemu wydaje się drzewo decyzyjne. Jest to kolejne narzędzie modelujące znajdujące się w arsenale analityka. ...

Get Data science od podstaw now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.