Rozdział 9. Stosowanie nauczonej już sieci do rozpoznawania obrazów

Rozpoznawanie obrazów oraz widzenie komputerowe są jednymi z obszarów, na które uczenie głębokie wywarło ogromny wpływ. Sieci neuronowe z dziesiątkami warstw, przy czym czasami ich liczba przekracza sto, dowiodły swojej przydatności w zadaniach klasyfikacji obrazów, i to w stopniu, który znacznie przekracza ludzkie zdolności.

Jednak uczenie takich sieci jest bardzo wymagającym zadaniem zarówno pod względem mocy obliczeniowej, jak i liczby niezbędnych obrazów uczących. Na szczęście okazuje się, że zwykle nie będziemy musieli zaczynać od zera — będziemy mogli skorzystać z już istniejących sieci.

W tym rozdziale dowiemy się, jak można pobrać jedną z pięciu gotowych sieci neuronowych ...

Get Deep Learning now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.