Rozdział 6. Dopasowywanie pytań

W poprzednich rozdziałach zobaczyliśmy już kilka przykładów pokazujących, jak można używać wektorów właściwościowych do porównywania termów. Naturalne będzie zatem pytanie, jak można rozszerzyć te rozwiązania tak, by możliwe było porównywanie większych bloków tekstu. Czy można tworzyć semantyczne wektory właściwościowe całych zdań lub akapitów tekstu? Właśnie to postaramy się zrobić w tym rozdziale: spróbujemy użyć danych z serwisu Stack Exchange do utworzenia wektorów właściwościowych dla całych pytań; następnie będziemy stosować te wektory do wyszukiwania podobnych dokumentów lub pytań.

Zaczniemy od pobrania danych z witryny Internet Archive i ich przeanalizowania. Następnie pokrótce zbadamy, w jaki sposób w ...

Get Deep Learning now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.