PHRASE BOOK

Guidelines for Pronunciation

In an Emergency

Help!Помогите!Pomogite!pamageet-ye!
Stop!Стоп!Stop!stop!
Leave me alone!Оставтье меня в покое!Ostavte menya v pokoe!astavt’-ye myenya v pakoye!
Call a doctor!Позовите врача!Pozovite vracha!pazaveet-ye vracha!
Call an ambulance!Вызовите скорую помощь!Vyzovite skoruyu pomoshch!vizaveet-ye skoru-yu pomash’!
Fire!Пожар!Pozhar!pazhar!
Police!Полиция!Politsiya!Paleetsee-ya!
Where is the nearest… telephone?Где ближайший…телефон?Gde blizhayshiy…telefon?gdye bleezhaysheey… tyelyefon?
…hospital?…больница?…bolnitsa?…bal’neetsa?
…police station?…отделение полиции?…otdelenie politsii?…atdyelyenye paleetsee-ee?

Communication Essentials

YesДаDada
NoНетNetnyet
PleaseПожалуйстаPozhaluystapazhalsta
Thank youСпасибоSpasibo ...

Get DK Eyewitness Top 10 Travel Guide: St Petersburg now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.