Rozdział 4. Fizyka

W tym rozdziale zajmiemy się modyfikacją logiki gry w celu usprawnienia sposobu kontroli paletek oraz utworzenia realistycznej animacji poruszającego się krążka. Logika odpowiedzialna za nadzorowanie paletek powinna pozwalać na ich ślizganie się i to nie tylko wzdłuż osi X, ale również wzdłuż osi Y. Obie paletki powinny mieć swobodę poruszania się na połowie stołu gry w hokeja należącej do danego gracza. Z kolei krążek powinien sunąć po stole, uwzględniając niewielkie tarcie, i zwalniać po uderzeniu w przeszkodę. Logika wykrywania zderzeń musi zostać przystosowana do obsługi okrągłych obiektów, jak również ścian otaczających stół do gry w hokeja. Konieczne będzie zmodyfikowanie także logiki obsługującej punktację, aby punkt ...

Get Dotknij, przesuń, potrząśnij. Od pomysłu do gry na iPhone'a i iPada now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.