Rozdział 4. Omówienie drukarek FDM

Rodzaj drukarki 3D do użytku domowego określa materiał i proces służący do tworzenia przedmiotów. Można je podzielić na dwie główne kategorie: korzystające z filamentów oraz z płynnej żywicy. Drukarki 3D korzystające z filamentów są zaliczane do grupy FDM (ang.fused deposition modeling), a te, w których proces druku polega na utwardzaniu światłem ciekłej żywicy są nazywane „drukarkami żywicznymi”. W tym rozdziale skupimy się na technologii FDM, która jest najczęściej wykorzystywana w urządzeniach przeznaczonych na rynek konsumencki. W następnym rozdziale omówimy drukarki żywiczne.

Ciekawostka: Bardzo wiele używanych dziś konsumenckich drukarek 3D (jeśli nie wszystkie) wywodzi się z projektu społecznościowego ...

Get Druk 3D now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.