zasilanie > połączenia > enkoder obrotowy

8. Enkoder obrotowy

Dawniej nazwa enkoder obrotowy była zarezerwowana dla bardziej zaawansowanych instrumentów mierzących ruch obrotowy z dużą precyzją (ponad 100 przedziałów na 360º) przy użyciu metod optycznych. Tańsze i prostsze urządzenia elektromechaniczne były określane mianem czujnika położenia wału. Obecnie niemal każde urządzenie przetwarzające położenie ciała w ruchu obrotowym na sygnał cyfrowy przez zwieranie i rozwieranie styków mechanicznych jest nazywane enkoderem obrotowym i w takim też znaczeniu to określenie jest używane w niniejszej Encyklopedii. Niektórzy dodają do tego określenia słowo mechaniczny, aby odróżnić takie enkodery od urządzeń optycznych i magnetycznych, które na potrzeby ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.