układy scalone > analogowe > wzmacniacz operacyjny

7. Wzmacniacz operacyjny

Chociaż symbol schematyczny wzmacniacza operacyjnego wygląda tak samo jak symbol komparatora, jego zastosowania są diametralnie odmienne i dlatego jest omawiany w odrębnym haśle.

Niektórzy używają nazwy skróconej opamp (od angielskiej nazwy operational amplifier), ale powszechniejsza jest pełna nazwa wzmacniacz operacyjny.

Inne powiązane podzespoły:
  • komparator (rozdział 6.).

Funkcja

Wzmacniacz operacyjny składa się z wielu tranzystorów zamkniętych w jednej obudowie. Jego działanie polega na „wyczuwaniu” różnicy potencjałów między dwoma wejściami i jej wzmacnianiu kosztem energii pobieranej z zewnętrznego źródła. W celu zapewnienia właściwej reakcji na zmiany sygnału ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.