układy scalone > cyfrowe > multiplekser

16. Multiplekser

Czasami występuje pod skróconą nazwą MUX. Alternatywnie nazwa się go także selektorem danych. Niektóre źródła przyjmują, że multiplekser może mieć maksymalnie dwa kanały, a selektor danych nie ma takich ograniczeń, ale nie istnieje spójne stanowisko w tej kwestii, a w kartach produktu zdecydowanie króluje nazwa multiplekser.

Multipleksery analogowe mają zwykle działanie dwukierunkowe, więc spełniają wtedy również funkcję demultipleksera. Z tego powodu niniejsza Encyklopedia nie zawiera osobnego rozdziału poświęconego demultiplekserom.

Inne powiązane podzespoły:
  • enkoder (rozdział 14.),
  • dekoder (rozdział 15.).

Funkcja

Multiplekser potrafi wybrać jeden z co najmniej dwóch pinów wejściowych ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.