źródła dźwięku > generatory > sygnalizator dźwiękowy

28. Sygnalizator dźwiękowy

Pod pojęciem sygnalizatora dźwiękowego kryje się tutaj urządzenie generujące jeden prosty ton lub całą serię takich tonów. W przeciwieństwie do przetwornika akustycznego, który wymaga zewnętrznego źródła napięcia zmieniającego się z częstotliwością akustyczną, sygnalizatorowi wystarczy tylko zasilanie prądem stałym, gdyż ma wbudowaną elektronikę niezbędną do wygenerowania odpowiedniego sygnału. Jedne i drugie elementy są często określane wspólnym mianem brzęczyków lub buzzerów.

Dawniej sygnalizatory piezoelektryczne były wykonywane wyłącznie z kryształów, ale obecnie używa się do tego celu głównie płytek ceramicznych i tylko takie urządzenia zostały tutaj uwzględnione. ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.