źródła dźwięku > odtwarzacze > głośnik

30. Głośnik

Na potrzeby Encyklopedii przyjęto, że nazwa głośnik odnosi się do urządzenia odtwarzającego dźwięki, ale niebędącego typowym przetwornikiem elektroakustycznym, od którego jest większe, mocniejsze i ma bardziej liniową charakterystykę częstotliwościową. Przetwornik może służyć jako generator dźwięku informującego użytkownika o stanie jakiegoś urządzenia lub jego podzespołu. Niektóre głośniki zostały tak dalece zminiaturyzowane, że z powodzeniem mogą pełnić funkcję przetwornika, co oznacza, że obie kategorie częściowo się pokrywają.

Tematyka Encyklopedii bardziej skupia się na aspektach elektronicznych niż użytkowych, dlatego tylko pobieżnie zostanie omówiony głośnik jako kompletny produkt, a ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.