przestrzeń > położenie > GPS

1. GPS

Satelitarny system nawigacyjny GPS (od ang. global positioning system — globalny system pozycjonowania) obejmuje cały system złożony z satelitów i urządzeń naziemnych. Sam czujnik GPS jest montowanym powierzchniowo układem scalonym, który przetwarza sygnały odbierane z satelitów nawigacyjnych za pomocą małej prostokątnej anteny zainstalowanej najczęściej na jego górnej powierzchni.

Czujnik GPS zamontowany na małej płytce wraz z niezbędnymi do jego pracy elementami stanowi moduł GPS. Moduł uzupełniony wyświetlaczem, pamięcią i innymi elementami staje się odbiornikiem GPS. W języku potocznym, gdy ktoś mówi „GPS”, zazwyczaj ma na myśli właśnie taki odbiornik.

INNE POWIĄZANE PODZESPOŁY:
  • magnetometr (rozdział ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.