przestrzeń > obecność > wykrywacz obiektów

3. Wykrywacz obiektów

Wykrywacz obiektów można też nazwać czujnikiem obecności.

Można go też nazwać czujnikiem zbliżeniowym, ale w tej Encyklopedii tak będziemy nazywać czujniki z możliwością określania odległości do wykrywanego obiektu (patrz rozdział 5.). Wykrywacz obiektów tylko stwierdza, czy obiekt znajduje się wyznaczonym obszarze, i nic więcej.

Opisujemy tutaj i porównujemy wykrywacze optyczne oraz magnetyczne. Czujniki ultradźwiękowe opisujemy w rozdziale poświęconym czujnikom zbliżeniowym, ponieważ częściej są używane do mierzenia odległości niż do wykrywania obiektów. Pomijamy w naszej Encyklopedii czujniki stosujące inne metody wykrywania obiektów, takie jak pojemnościowa, dopplerowska, ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.