promieniowanie > światło > fototranzystor

22. Fototranzystor

INNE POWIĄZANE PODZESPOŁY:
  • fotodioda (rozdział 21.),
  • fotorezystor (rozdział 20.),
  • pasywny czujnik podczerwieni (rozdział 4.),
  • tranzystor (tom 1.).

Funkcja

Fototranzystor jest tranzystorem sterowanym przez natężenie światła (tranzystory są opisane w tomie 1.). Może być bipolarny lub polowy (FET), a jego korpus jest często z wyglądu podobny do fotodiod o średnicy 3 mm lub 5 mm albo wskaźników LED-owych zabudowanych w obudowach z żywicy lub tworzywa sztucznego (wskaźniki LED-owe opisano w tomie 2.). Niektóre fototranzystory są zamknięte w metalowej obudowie z okienkiem.

Okienko lub plastikowy korpus jest albo przezroczysty dla światła widzialnego, albo czarny, jeśli podzespół jest przeznaczony ...

Get Encyklopedia elementów elektronicznych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.