O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Odwzorowywanie obiektów trwałych

W niniejszym rozdziale przyjrzymy się bliżej procesowi wytwarzania komponentów encyjnych — w szczególności zajmiemy się technikami odwzorowywania tego rodzaju komponentów w relacyjnej bazie danych. Warto pamiętać o zasadzie, zgodnie z którą komponenty encyjne modelują pojęcia biznesowe, które można wyrazić w formie rzeczowników. Mimo że wspomniana reguła jest raczej wskazówką niż bezwzględnym zaleceniem, w wielu przypadkach można na jej podstawie od razu stwierdzić, czy dane pojęcie biznesowe nadaje się do implementacji w postaci komponentu encyjnego. Z lekcji języka polskiego pamiętamy, że rzeczowniki to słowa opisujące osoby, miejsca lub przedmioty. W przypadku osób i miejsc opisywana reguła jest ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required