Rozdział 6. Odwzorowywanie obiektów trwałych

W niniejszym rozdziale przyjrzymy się bliżej procesowi wytwarzania komponentów encyjnych — w szczególności zajmiemy się technikami odwzorowywania tego rodzaju komponentów w relacyjnej bazie danych. Warto pamiętać o zasadzie, zgodnie z którą komponenty encyjne modelują pojęcia biznesowe, które można wyrazić w formie rzeczowników. Mimo że wspomniana reguła jest raczej wskazówką niż bezwzględnym zaleceniem, w wielu przypadkach można na jej podstawie od razu stwierdzić, czy dane pojęcie biznesowe nadaje się do implementacji w postaci komponentu encyjnego. Z lekcji języka polskiego pamiętamy, że rzeczowniki to słowa opisujące osoby, miejsca lub przedmioty. W przypadku osób i miejsc opisywana reguła jest ...

Get Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.