O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Relacje łączące komponenty encyjne

W Rozdział 6. koncentrowaliśmy się na podstawowych technikach odwzorowywania właściwości trwałych w bazie danych, włącznie ze sposobami definiowania kluczy głównych oraz odwzorowywania właściwości typów prostych i złożonych. W niniejszym dodatkowo rozwiniemy naszą aplikację linii żeglugowych Titan Cruises przy okazji omawiania siedmiu rodzajów relacji, które mogą łączyć poszczególne komponenty encyjne.

Modelowanie rzeczywistych pojęć biznesowych wymaga łączenia komponentów encyjnych w ramach złożonych relacji. Przykładowo, gdybyśmy przenieśli obiekt osadzony Address z Rozdział 6. na poziom podstawowych klas komponentów encyjnych, musielibyśmy stworzyć relację jeden-do-jednego łączącą encję Customer ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required