Rozdział 7. Relacje łączące komponenty encyjne

W Rozdział 6. koncentrowaliśmy się na podstawowych technikach odwzorowywania właściwości trwałych w bazie danych, włącznie ze sposobami definiowania kluczy głównych oraz odwzorowywania właściwości typów prostych i złożonych. W niniejszym dodatkowo rozwiniemy naszą aplikację linii żeglugowych Titan Cruises przy okazji omawiania siedmiu rodzajów relacji, które mogą łączyć poszczególne komponenty encyjne.

Modelowanie rzeczywistych pojęć biznesowych wymaga łączenia komponentów encyjnych w ramach złożonych relacji. Przykładowo, gdybyśmy przenieśli obiekt osadzony Address z Rozdział 6. na poziom podstawowych klas komponentów encyjnych, musielibyśmy stworzyć relację jeden-do-jednego łączącą encję Customer ...

Get Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.