O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Dziedziczenie encji

Mechanizmy utrwalania danych opisane w specyfikacji Java Persistence nie byłyby kompletne, gdyby nie obsługiwały hierarchii dziedziczenia. Specyfikacja Java Persistence opisuje zarówno dziedziczenie encji, jak i polimorfizm, relacje (związki) oraz zapytania polimorficzne. Wymienione techniki w ogóle nie były uwzględnione w starszej specyfikacji EJB CMP 2.1.

W niniejszym rozdziale tak zmodyfikujemy naszą encję Customer (zdefiniowaną w poprzednich rozdziałach), aby wchodziła w skład szerszej hierarchii dziedziczenia. Będziemy musieli rozszerzyć klasę bazową nazwaną Person i zdefiniować klasę Employee, która będzie rozszerzeniem klasy Customer. Pracownicy (reprezentowani przez obiekty klasy Employee) będą otrzymywali ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required