O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Obiekty przechwytujące

Obiekty przechwytujące (ang. interceptors) oferują możliwość samodzielnego reagowania na wywołania metod lub zdarzenia związane z cyklem życia komponentów sesyjnych lub komponentów sterowanych komunikatami. Obiekty przechwytujące umożliwiają efektywne implementowanie zachowań wykorzystywanych w rozmaitych częściach naszej aplikacji. Tego rodzaju obiekty bardzo często zawierają kod, który z różnych względów nie powinien „zanieczyszczać” właściwej logiki biznesowej. O ile większość zmian wprowadzonych w specyfikacji Enterprise JavaBeans 3.0 miała na celu uproszczenie procesów konstruowania i wdrażania komponentów EJB, obiekty przechwytujące pozostały jednym z najbardziej zaawansowanych elementów tej technologii ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required