O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Bezpieczeństwo

Większość aplikacji Java EE musi zapewnić tożsamość oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa użytkownikom uzyskującym do nich dostęp. Aplikacje mogą chcieć zabronić logowania wrogim użytkownikom. Mogą również chcieć ograniczyć działania niektórym osobom korzystającym z ich systemów. Specyfikacje Java EE oraz EJB zapewniają podstawowy zestaw usług bezpieczeństwa, z których twórcy aplikacji mogą korzystać w sposób deklaracyjny i programowy. Zestaw ten zawiera:

Uwierzytelnianie (ang. authentication)

Uwierzytelnianie jest procesem sprawdzania tożsamości użytkownika, który próbuje uzyskać dostęp do zabezpieczonego systemu. W trakcie uwierzytelniania serwer aplikacji sprawdza, czy użytkownik jest zarejestrowany w systemie i czy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required