Rozdział 19. EJB 3.0 i usługi WWW

Obsługa usług WWW w EJB 3.0 opiera się na API Javy dla usług WWW bazujących na XML-u (JAX-WS) w specyfikacji 2.0, jak również na jego poprzedniku, API Javy dla RPC bazującego na XML-u (JAX-RPC) 1.1. Nazwa została zmieniona, aby uniknąć powszechnego, błędnego przekonania, że usługi WWW opierają się tylko na RPC. Innymi specyfikacjami ujętymi w EJB 3.0 są SOAP z załącznikami API dla Javy (SAAJ) oraz API Javy dla rejestrów XML (JAXR). JAX-WS i JAX-RPC są podobne do RMI i CORBA, z tym że korzystają z protokołu SOAP; SAAJ jest API do operowania na strukturze komunikatu SOAP, a JAXR umożliwia dostęp do rejestrów usług WWW, zazwyczaj UDDI.

Chociaż rozdziały ten i 18. zapewniają podstawy do nauki tworzenia usług WWW w ...

Get Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.