O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 25. Ćwiczenia do rozdziału 6.

W Rozdział 6. szczegółowo omówiliśmy podstawowe techniki odwzorowań obiektowo-relacyjnych stosowane dla trwałych właściwości klas naszych komponentów encyjnych. Ćwiczenia prezentowane w niniejszym rozdziale będą w znacznej mierze bazowały na przykładach z Rozdział 6., ponieważ w ten sposób będziemy mogli bardzo łatwo zilustrować najważniejsze rodzaje odwzorowań. W kolejnych ćwiczeniach zajmiemy się następującymi zagadnieniami:

  • automatycznym generowaniem kluczy głównych,

  • odwzorowaniami kluczy głównych klas komponentów reprezentowanymi przez adnotacje @IdClass i @EmbeddedId,

  • odwzorowaniami reprezentowanymi przez adnotacje @Temporal, @Transient, @Lob oraz @Enumerated,

  • klasami encji odwzorowywanymi w wielu tabelach, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required