Rozdział 25. Ćwiczenia do rozdziału 6.

W Rozdział 6. szczegółowo omówiliśmy podstawowe techniki odwzorowań obiektowo-relacyjnych stosowane dla trwałych właściwości klas naszych komponentów encyjnych. Ćwiczenia prezentowane w niniejszym rozdziale będą w znacznej mierze bazowały na przykładach z Rozdział 6., ponieważ w ten sposób będziemy mogli bardzo łatwo zilustrować najważniejsze rodzaje odwzorowań. W kolejnych ćwiczeniach zajmiemy się następującymi zagadnieniami:

  • automatycznym generowaniem kluczy głównych,

  • odwzorowaniami kluczy głównych klas komponentów reprezentowanymi przez adnotacje @IdClass i @EmbeddedId,

  • odwzorowaniami reprezentowanymi przez adnotacje @Temporal, @Transient, @Lob oraz @Enumerated,

  • klasami encji odwzorowywanymi w wielu tabelach, ...

Get Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.