Rozdział 29. Ćwiczenia do rozdziału 10.

W niniejszym rozdziale przeanalizujemy ćwiczenia ilustrujące techniki stosowania takich konstrukcji jak adnotacje wywołań zwrotnych (umieszczane w klasach komponentów encyjnych) oraz obiekty nasłuchujące, czyli zagadnienia omówione w Rozdział 10.

Ćwiczenie 10.1. Wywołania zwrotne

W tym ćwiczeniu przeanalizujemy prosty przykład stosowania w kodzie źródłowym klas komponentów encyjnych adnotacji wywołań zwrotnych. Będziemy mieli okazję zapoznać się z kompletnym cyklem życia komponentu encyjnego, czyli operacjami jego tworzenia, ładowania, aktualizowania i usuwania. Szczególnie będą nas interesowały momenty wykonywania odpowiednich wywołań zwrotnych przez mechanizm Hibernate Entity Manager. Prezentowany przykład ...

Get Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.