O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 29. Ćwiczenia do rozdziału 10.

W niniejszym rozdziale przeanalizujemy ćwiczenia ilustrujące techniki stosowania takich konstrukcji jak adnotacje wywołań zwrotnych (umieszczane w klasach komponentów encyjnych) oraz obiekty nasłuchujące, czyli zagadnienia omówione w Rozdział 10.

Ćwiczenie 10.1. Wywołania zwrotne

W tym ćwiczeniu przeanalizujemy prosty przykład stosowania w kodzie źródłowym klas komponentów encyjnych adnotacji wywołań zwrotnych. Będziemy mieli okazję zapoznać się z kompletnym cyklem życia komponentu encyjnego, czyli operacjami jego tworzenia, ładowania, aktualizowania i usuwania. Szczególnie będą nas interesowały momenty wykonywania odpowiednich wywołań zwrotnych przez mechanizm Hibernate Entity Manager. Prezentowany przykład ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required