O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 33. Ćwiczenia do rozdziału 15.

W niniejszym rozdziale zaimplementujemy przykłady obiektów przechwytujących, które omówiono w Rozdział 15.

Ćwiczenie 15.1. Obiekty przechwytujące EJB

W ćwiczeniu zaimplementujemy obiekt przechwytujący, który przedstawiono w Rozdział 15. Adnotację @javax.interceptor.Interceptors zastosujemy dla metody bookPassage() komponentu EJB TravelAgent, aby jak najlepiej zrozumieć przechwytywanie wywołań na poziomie metod.

Uruchomienie serwera JBoss

Jeśli dysponujemy już działającym serwerem aplikacji JBoss, nie ma powodu, by uruchamiać go ponownie. W przeciwnym razie powinniśmy postępować według zaleceń zawartych w Rozdział 22.

Inicjalizacja bazy danych

Tabele bazy danych zostaną utworzone w momencie wdrażania „Ćwiczenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required