O'Reilly logo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V by Richard Monson-Haefel, Bill Burke

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 36. Ćwiczenia do rozdziału 19.

Rozdział 19 wyjaśniał interfejsy API usług WWW dostępne w EJB 3.0. Ćwiczenia do tego rozdziału przedstawiają udostępnianie i wykorzystywanie komponentów EJB jako usługi WWW.

Ćwiczenie 19.1. Udostępnianie komponentu bezstanowego

Ten przykład za pomocą JAX-WS udostępnia komponent TravelAgent stworzony w Rozdział 4, jako usługa WWW. Aby zademonstrować wieloplatformowość oraz zapewnić przykładowy materiał dla fragmentu o JAX-RPC, klient wywołujący komponent TravelAgent korzystać będzie z API JAX-RPC. Zaczniemy od kompilacji i instalacji plików JAR dla komponentu EJB i klienta aplikacji Java EE.

Uruchomienie serwera JBoss

Należy uruchomić JBossa zgodnie z instrukcją z Rozdział 22.

Inicjalizacja bazy danych

Nie ma potrzeby ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required